صفر بند و دو صفر بند توسط سانترال

سرویس صفر بند و دو صفر بند سانترال که برای کنترل هزینه تلفن می باشد می توان محدودیت برقراری تماس را ایجاد نمود به گونه ای که برای تلفن هایی که 00 آنها بسته شده امکان برقراری تماس با خارج از کشور وجود ندارد فقط می توانندبا شماره تلفن های داخل شهری و شهرستان ارتباط برقرار کنند و در حالت بسته شدن 0 هر داخلیاز آن تلفن می توان فقط با تلفن های داخل شهری تماس گرفت.
البته لازم به ذکر است که در این سرویس سانترال می توانشماره تلفن هایی را بعنوان شماره هایی استثنا در نظر گرفت مثلاًدر حالت بسته شدن 0 می توان تنظیم نمودکه تماس با موبایل یا کد شهر های خاص آزاد باشد.
این سرویس سانترال قابل تنظیم برای سه شیفت کاری (روز - شب و نهار ) می باشد به گونه ای که در هر شیفت به گونه ای که تنظیمات انجام شده عمل نماید.